•   
  •   
  •   
Финансово счетоводство
Финансово счетоводство
  Финансово счетоводство

Предлаганата от нас услуга по финансово счетоводство включва:
 
• организиране на формата на счетоводство, спазвайки счетоводната политика и индивидуалния сметкоплан на клиента;
• завеждане и поддържане на счетоводните сметки и регистри по предоставени данни и счетоводни документи;
• изготвяне и предоставяне на клиента на справка декларация по ЗДДС, дневници за покупки и продажби, както и платежно нареждане за заплащане на дължимия за периода ДДС;
• изготвяне на ИНТРАСТАТ и VIES-декларации и подаването им в НАП;
• изготвяне на деклaрации по чл. 55 и чл. 88 от ЗКПО и подаването им в НАП;
• изготвяне на месечен отчет, който да информира клиента за направените счетоводни операции за месеца–оборотна ведомост, отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс и други;
• водене на  необходимите регистри за наличните дълготрайни активи и утвърдените от клиента амортизационни планове;
• изготвяне на платежни нареждания за дължими данъци и такси;
• изготвяне на декларации за БНБ;
• изготвяне на справки и отчети за НСИ;
• годишно приключване и изготвяне на финансовите отчети и приложенията към тях за НАП и НСИ съгласно българското законодателство;
• представителство пред НАП.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”