•   
  •   
  •   
Управленско счетоводство
Управленско счетоводство
  Управленско счетоводство

Предлаганата от нас услуга по управленско счетоводство включва:

• анализ на структурата на приходите и разходите; 
• анализ на себестойността на продукцията и услугите;
• изследване на зависимостта между обема на дейността, разходите, приходите и финансовия резултат;
• анализ на вида и размера на преките и постоянни разходи за дейността на предприятието;
• избор на най-подходящия метод за разпределение и включване на непреките разходи в себестойността на продукцията и услугите; 
• финансов анализ на печалбата;
• анализ на дълготрайните активи и на материалните запаси;
• анализ на на капитала и ликвидността на предприятието.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”