•   
  •   
  •   
Due diligence
Due diligence
  Due diligence

Нашият екип от специалисти за анализи съдейства на чуждестранни и местни компании да намерят ефективни решения за техния бизнес. Специализираните ни проучвания се разпространяват или под формата на еднократни доклади, или под формата на продължително наблюдение (мониторинг). Достъпът ни до стратегическа информация и до професионалисти в различни области прави анализа ни актуален на база геополитическо и стратегическо позициониране.

Услугите, които предлагаме в тази област, са:

 • финансов и данъчен due diligence - преглед на дейността и финансовите резултати за изминали периоди на дадения бизнес, както и неговите бъдещи перспективи. Това спомага за правилната оценка  на прогнозите, както и за определянето на проблемите, които биха оказали влияние върху бъдещото представяне на бизнеса;

• due diligence иницииран от дружеството - основните ползи за дружеството включват както възможността за разкриване на значими проблеми в ранна фаза, така и добавяне на достоверност към фактите, цифрите и информацията, предоставена в официалните отчети и представяния;

• търговски due diligence - бъдещите приходи на всеки бизнес са значително повлияни от пазарната му среда и затова търговският due diligence е значима част в процеса на вземане на решения. Ние можем да изготвим пълен анализ и оценка на търговската и пазарна динамика, заобикаляща бизнеса Ви, като Ви дадем солиден поглед върху настоящата позиция и бъдещите перспективи на дружеството;

• оперативен due diligence - осигуряваме преглед на бизнес операциите на дружеството, като оценяваме неговите действителни и прогнозирани оперативни възможности и ценова база, за да определим дали дружеството може да осъществи своя бизнес план. Процесът може да идентифицира възможностите за оперативно подобрение, да пресметне разходите за подобрението и да развие план за осъществяването на ползите от него;

• проверки на минала дейност на фирми и индивиди и независим преглед и оценка на финансови и търговски данни - нашата работа в тази насока подпомага инвеститорите при дефиниране на рисковете от миналото и при преценка на инвестиционни решения.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”