•   
  •   
  •   
Администриране на Персонал
Администриране на Персонал
  Администриране на Персонал

Администрирането на персонала е неизменна част от дейността на всеки работодател.
Нашият екип може да Ви консултира в следните насоки с цел да спестите ценното си време, да избегнете "бумащината" и да бъдете сигурни, че сте в крак с всички нормативни изисквания.
 
Услугите, които Ви предлагаме: 
 
• разработване на органиграма на компанията Ви, както и йерархична структура и нива на заплащане; 
• разработване на Правилник за вътрешния ред на Вашата компания; 
• разработване на инструкции, правила и методи на работа на служителите; 
• изготвяне на заповеди, инструкции, схеми и планове на действие, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и противопожарна охрана; 
• разработване на длъжностни характеристики на служителите;
• изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения на служителите.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”