•   
  •   
  •   
Оценка на Персонал
Оценка на Персонал
  Оценка на Персонал

Ако Вашата фирма има за цел да изгради изпълнена със съдържание стратегия за управление на човешките ресурси, то един от нейните елементи би било добре да бъде обективната система за оценка на персонала. 

За осъществяване на обективна оценка на персонала в дадената организация и в зависимост от нейните потребности и очаквани резултати, ние може да Ви предоставим следните услуги:

• оценка на наличните човешки ресурси – оценява се трудовото представяне и постигнатите резултати на наличните човешки ресурси за определен период от време;
• оценка на сформирани от работодателя екипи за реализиране на проекти – оценяват се качествата на служителите в екипа и възможността да реализират даден проект;
• оценка на необходимостта от обучение и развитие – оценяват се потребностите за повишаване на квалификацията, преквалификация, допълнителни обучения и възможности за развитие в различните йерархични нива в организацията.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”