•   
  •   
  •   
Правни консултации
Правни консултации
  Правни консултации

Ние ползваме екип от високо квалифицирани адвокати в сферата на търговското право и затова можем да ви предоставим професионално правно съдействие по различни фирмени въпроси като:

• предоставяне на правни консултации във връзка с търговската дейност, както и предварителна консултация при вземане на бизнес решения;
• подготовка на договори, свързани с дейността: трудови договори, договори за покупко-продажба, комисионни и спедиционни договори, договори за превоз, консигнация, поръчка, изработка, наем, влог, заем, различни упълномощавания и други;
• търговско и дружествено право–регистрация на еднолични търговци, търговски дружества, клонове и представителства на търговски дружества, неперсонифицирани дружества, юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации), както и граждански дружества по реда на чл. 357 от ЗЗД;
• всички услуги, свързани с търговските дружества пред Агенция по вписванията и Търговския регистър-вписване на промени, ликвидация, преобразуване, обявяване на годишни финансови отчети и други. 

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”