•   
  •   
  •   
Месечно ТРЗ обслужване
Месечно ТРЗ обслужване
  Месечно ТРЗ обслужване

Предлаганата от нас месечна услуга по ТРЗ включва:
 
• отразяване на назначавания и прекратявания на служители, промени в трудовите договори, отпуски, болнични, запори и други, които касаят изготвянето на месечните разплащателни  ведомости;
• изготвяне на месечни разплащателни ведомости, рекапитулации и фишове на служителите;
• изготвяне на файлове/платежни нареждания за преводи към бюджета, свързани с трудовите възнаграждения на служителите;
• изготвяне на файлове/платежни нареждания за масово изплащане на заплати по дебитни карти;
• изготвяне и подаване в НАП на осигурителни декларации;
• изготвяне и подаване в НОИ на болнични листа и други отсъствия;
• изготвяне на справки за използвани и оставащи отпуски;
• изготвяне на справки, регламентирани по Кодекса на труда и справки, свързани с трудовите правоотношения на служителите;
• изготвяне на справки за НСИ;
• администриране на трудово-правните отношения–изготвяне на служебни бележки, удостоверения, УП и други;
• консултации при трудови и осигурителни казуси във връзка с трудови правоотношения.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”