•   
  •   
  •   
Регистрация на трудови договори
Регистрация на трудови договори
  Регистрация на трудови договори

Предлаганата от нас услуга по регистрация на трудови договори включва:
 
• изготвяне на трудови договори в съответствие с Кодекса на труда и други нормативни актове;
• изготвяне на допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване във връзка със сключени трудови договори;
• изготвяне и подаване на уведомления в НАП при сключване, изменение и прекратяване на трудови договори;
• попълване на трудови книжки при сключване, промени и прекратяване на трудови договори;
• съдействие при окомплектоване на досиета на служители;
• администрирането на трудово-правните отношения–изготвяне на служебни бележки, удостоверения, УП, други;
• консултации при трудови и осигурителни казуси във връзка с трудови правоотношения.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”