•   
  •   
  •   
Данъчни консултации
Данъчни консултации
  Данъчни консултации

Предлаганата от нас услуга по данъчни консултации включва:
 
• изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации по ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗМДТ и други;
• консултации относно регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
• текущи консултации във връзка с изменения на действащото законодателство;
• консултации относно прилагане на Спогодбите за избягване на двойно данъчно облагане (СИДДО);
• консултации по казуси свързани с НАП, НОИ, НСИ;
• консултации по управление и оптимизиране на данъчните задължения;
• консултации относно ликвидация на дружество;
• консултации по конкретни казуси, зададени от клиента.
.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”