•   
  •   
  •   
Оздравяване на губещи предприятия
Оздравяване на губещи предприятия
  Оздравяване на губещи предприятия

• Анализ на структурата на предприятието:
- анализ на структурата на приходите;
- анализ на структурата на разходите;
- анализ на процесите в предприятието.
След този анализ съществуват два варианта: оптимизация на съществуващата структура или изграждане на нов структурен модел.

• Възстановявянето на изгубеното доверие в кратък срок често може да бъде постигнато с включването на външни ръководни кадри с нужния опит;

• В много случаи в предприятието трябва да бъдат подпомогнати или дори променени всички ключови функции. Нашите експерти поемат отговорността за преговорите с клиенти и доставчици. Ние изпълняваме проверка на договорите за изпълнение на текущи проекти и провеждаме допълнителни преговори при установяване на неизгодни клаузи. Ефективните и изпълнени с доверие преговори с кредитори и кредитни застрахователи също са решаващи за успеха на реформите;

• Преговори с представители на служителите за краткосрочно съгласуване на разходите;

• Създаване на прозрачни финансови структури, включително калкулации отразяващи всички разходи, за да се добие реална представа за ликвидното състояние на дружеството и да се разработят необходимите за продължаване дейността на предприятието бизнес планове. Те са решаващи за евентуалната по-нататъшна подкрепа не само от страна на банките, но и от страна на крупни клиенти и доставчици;

• Намаляването на разходите в кратък срок, оптимизирането на процесите и подсигуряването на качеството са в основата на един успешен обрат;

• Консултации по правни и данъчни въпроси по отношение на дружествени структури, оптимизиране на данъчната основа, въпроси, свързани с отговорността, случаи на несъстоятелност, използване на довереници или пълномощници при обявяване на несъстоятелност на собствена отговорност.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”