•   
  •   
  •   
Преструктуриране и развитие
Преструктуриране и развитие
  Преструктуриране и развитие

Ние можем успешно да подпомагаме процеса на развитие и преструктуриране на бизнес модела на клиентите ни, с цел бързо и устойчиво развитие.

Процесът и методологията  ни за бизнес моделиране включва:
 
• oценка на текущото състояние на компанията;
• планиране на ресурсите на предприятието;
• ERP системи за единно планиране на ресурсите – материални, дълготрайни, времеви, човешки, финансови и други;
• дефиниране на бизнес модел и развитието му;
• подпомагане на изграждането на стратегии спрямо идентифицирани рискове;
• консултации по идентифициране на пазарни възможности и стратегически цели и приоритети;
• консултации по управление на подобрение и промяна на бизнес процесите;
• консултации за възможни оптимизации и изграждане на партньорства;
• консултации за намаляване на разходите и увеличаване на приходите;
• измерване и анализ на бизнес и финансовите резултати.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”